Naj postane skrb za Vaš objekt naša skrb!

Upravljanje stavb

DEJAVNOSTI IN STORITVE UPRAVLJANJA:

Vso tehnično dokumentacijo, ki jo prejmemo ob začetku upravljanja stavbe, vestno hranimo v lastnih prostorih, zaščitenih proti požaru. Stremimo k zniževanju obratovalnih stroškov in skozi projektno vzdrževanje objekta pridobivamo na ohranitvi vrednosti vaše lastnine.

Organizacijska in administrativna opravila

 • Organiziranje sestankov lastnikov, priprava podatkov za lastnike in sestanke, informiranje ter pomoč pri odločanju,
 • Pridobitev, nastavitev, ureditev in ažuriranje evidenc o lastnikih in etažnih delih - stanovanjih, poslovnih prostorih,
 • Zbiranje in posredovanje podatkov, potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb,
 • Omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede obratovanja in vzdrževanja objekta,
 • ...

Tehnično strokovna opravila

 • Pregled stavbe in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje potrebnih podatkov za vzdrževalna dela,
 • Izdelava programa vzdrževalnih del, objava del in zbiranje ter ocena ponudb,
 • Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela,
 • Priprava pogodb za večja vzdrževalna dela,
 • Organiziranje nadzora pri izvajanju vseh vrst del ter odpravi napak,
 • Izdelava letnega poročila o delu upravnika,
 • Prijava poškodb za zavarovalnice,
 • Organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb,
 • ...

Finančno računovodska in knjigovodska opravila

 • Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad,
 • Ugotavljanje finančnih obveznosti in razdelitev stroškov v skladu s pogodbo ter dostava obračunov na položnicah,
 • Podajanje informacij upravnim organom in lastnikom ter uporabnikom stanovanj,
 • Inkaso obveznosti lastnikov in najemnikov,
 • Opominjanje in izterjava neplačnikov - lastnikov ter najemnikov stanovanj,
 • Vodenje knjigovodstva in finančno poslovanje objekta in po vhodih,
 • Priprava podatkov za zavarovanje,
 • Priprava podatkov za redno izterjavo,
 • Blagajniško poslovanje,
 • Priprava finančnih poročil o poslovanju stanovanjske hiše,
 • ...

Pravno – premoženjska opravila

 • Priprava in sklepanje pogodb,
 • Pomoč lastnikom pri pogodbah o medsebojnih razmerjih,
 • Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah,
 • Posredovanje podatkov upravnim organom, sodiščem in odvetnikom,
 • Vodenje evidenc o pravnomočnosti sklepov sodišč,
 • Vlaganje, izterjava in vodenje evidenc izvršb in sodelovanje pri izterjavi,
 • Svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v stanovanjski hiši,
 • ...